हरिवन १०,सर्लाही

07:15 AM - 07:30 AM

अहिले तरंगमा : बी.बी.सी समाचार

07:30 AM - 08:00 AM

यसपछि : राष्ट्रीय गित

कार्यक्रमहरु

Program Title Presenter Time
प्रसारणसुरु लाईभ 04:55 AM  - 05:00 AM
प्रभातवानी अनलाईन 05:30 AM  - 06:00 AM
सी.आई.एन समचार अनलाईन 06:00 AM  - 06:30 AM
बानीबहस अनलाईन 06:30 AM  - 07:00 AM
राष्ट्रीय गित लाईभ 07:00 AM  - 07:15 AM
बी.बी.सी समाचार अनलाईन 07:15 AM  - 07:30 AM
राष्ट्रीय गित लाईभ 07:30 AM  - 08:00 AM
ताजा खबर लाईभ 08:00 AM  - 08:15 AM
नयाँ दिन लाईभ 08:15 AM  - 09:00 AM
उज्यालो नेटवर्क न्युज अनलाईन 09:00 AM  - 09:15 AM
पप गित लाईभ 09:15 AM  - 10:00 AM
लोक चउतारी लाईभ 10:15 AM  - 11:00 AM
नेपाली फिल्म गित लाईभ 11:15 AM  - 12:00 PM
उज्यालो नाईनटीन नेटवर्क समचार अनलाईन 12:00 PM  - 12:15 PM
हिन्दी गित लाईभ 12:15 PM  - 1:00 PM
१६ संगित लाईभ 1:15 PM  - 2:00 PM
ताजा खबर लाईभ 2:00 PM  - 2:15 PM
आधुनीक गित लाईभ 2:15 PM  - 3:00 PM
उज्यालो समचार अनलाईन 3:00 PM  - 3:15 PM
लोक दोहोरी गित लाईभ 3:15 PM  - 4:00 PM
सदाबहार हिन्दी गित लाईभ 4:15 PM  - 5:00 PM
ताजा समचार लाईभ 5:00 PM  - 5:15 PM
पप गित लाईभ 5:15 PM  - 6:00 PM
उज्यालो नाईनटीन नेटवर्क समचार अनलाईन 6:00 PM  - 6:15 PM
लोक दोहोरी गित लाईभ 6:15 PM  - 7:00 PM
नेपाली फिल्म गित लाईभ 7:00 PM  - 7:30 PM
सी.आई.एन समचार अनलाईन 7:30 PM  - 8:00 PM
उज्यालो नाईनटीन नेटवर्क समचार अनलाईन 8:00 PM  - 8:30 PM
नेपाली गित लाईभ 8:30 PM  - 8:45 PM
बिबिसी साझा सवाल अनलाईन 8:45 PM  - 9:45 PM
हिन्दी पुरानो गित लाईभ 9:45 PM  - 10:00 PM
नियमित प्रसारण बन्द लाईभ 10:00 PM  - 10:00 PM
Program Title Presenter Time
प्रसारणसुरु लाईभ 04:55 AM  - 05:00 AM
दैनीक भजन लाईभ 05:00 AM  - 05:30 AM
प्रभातवानी अनलाईन 05:30 AM  - 06:00 AM
सी.आई.एन समचार अनलाईन 06:00 AM  - 06:30 AM
बानीबहस अनलाईन 06:30 AM  - 07:00 AM
राष्ट्रीय गित लाईभ 07:00 AM  - 07:15 AM
बी.बी.सी समाचार अनलाईन 07:15 AM  - 07:30 AM
राष्ट्रीय गित लाईभ 07:30 AM  - 08:00 AM
ताजा खबर लाईभ 08:00 AM  - 08:15 AM
नयाँ दिन लाईभ 08:15 AM  - 09:00 AM
उज्यालो नेटवर्क न्युज अनलाईन 09:00 AM  - 09:15 AM
पप गित लाईभ 09:15 AM  - 10:00 AM
लोक चउतारी लाईभ 10:15 AM  - 11:00 AM
नेपाली फिल्म गित लाईभ 11:15 AM  - 12:00 PM
उज्यालो नाईनटीन नेटवर्क समचार अनलाईन 12:00 PM  - 12:15 PM
हिन्दी गित लाईभ 12:15 PM  - 1:00 PM
१६ संगित लाईभ 1:15 PM  - 2:00 PM
ताजा खबर लाईभ 2:00 PM  - 2:15 PM
आधुनीक गित लाईभ 2:15 PM  - 3:00 PM
उज्यालो समचार अनलाईन 3:00 PM  - 3:15 PM
मेरो रोजाई लाईभ 3:15 PM  - 4:00 PM
सदाबहार हिन्दी गित लाईभ 4:15 PM  - 5:00 PM
ताजा समाचार लाईभ 5:00 PM  - 5:15 PM
पप गित लाईभ 5:15 PM  - 6:00 PM
लोक दोहोरी गित लाईभ 6:15 PM  - 7:00 PM
उखु दर्पण कार्यक्रम लाईभ 7:00 PM  - 7:30 PM
सी.आई.एन समचार अनलाईन 7:30 PM  - 8:00 PM
उज्यालो नाईनटीन नेटवर्क समचार अनलाईन 8:00 PM  - 8:15 PM
नेपाली गित लाईभ 8:30 PM  - 8:45 PM
बिबिसी नेपाली सेवा अनलाईन 8:45 PM  - 9:15 PM
बहकिने मन् अनलाईन 9:15 PM  - 10:00 PM
नियमित प्रसारण बन्द लाईभ 10:00 PM  - 10:00 PM
Program Title Presenter Time
प्रसारणसुरु लाईभ 04:55 AM  - 05:00 AM
दैनीक भजन लाईभ 05:00 AM  - 05:30 AM
प्रभातवानी अनलाईन 05:30 AM  - 06:00 AM
सी.आई.एन समचार अनलाईन 06:00 AM  - 06:30 AM
बानीबहस अनलाईन 06:30 AM  - 07:00 AM
राष्ट्रीय गित लाईभ 07:00 AM  - 07:15 AM
बी.बी.सी समाचार अनलाईन 07:15 AM  - 07:30 AM
राष्ट्रीय गित लाईभ 07:30 AM  - 08:00 AM
ताजा खबर लाईभ 08:00 AM  - 08:15 AM
नयाँ दिन लाईभ 08:15 AM  - 09:00 AM
उज्यालो नेटवर्क न्युज अनलाईन 09:00 AM  - 09:15 AM
पप गित लाईभ 09:15 AM  - 10:00 AM
लोक चउतारी लाईभ 10:15 AM  - 11:00 AM
नेपाली फिल्म गित लाईभ 11:15 AM  - 12:00 PM
उज्यालो नाईनटीन नेटवर्क समचार अनलाईन 12:00 PM  - 12:15 PM
हिन्दी गित लाईभ 12:15 PM  - 1:00 PM
१६ संगित लाईभ 1:15 PM  - 2:00 PM
आधुनीक गित लाईभ 2:15 PM  - 3:00 PM
उज्यालो समचार अनलाईन 3:00 PM  - 3:15 PM
लोक दोहोरी गित लाईभ 3:15 PM  - 4:00 PM
खोजी नयाँ साथी को लाईभ 4:15 PM  - 5:00 PM
ताजा समाचार लाईभ 5:00 PM  - 5:15 PM
पप गित लाईभ 5:15 PM  - 6:00 PM
लोक दोहोरी गित लाईभ 6:15 PM  - 7:00 PM
नेपाली फिल्म गित लाईभ 7:00 PM  - 7:30 PM
सी.आई.एन समचार अनलाईन 7:30 PM  - 8:00 PM
उज्यालो नाईनटीन नेटवर्क समचार अनलाईन 8:00 PM  - 8:15 PM
नेपाली गित लाईभ 8:30 PM  - 8:45 PM
बिबिसी समाचार अनलाईन 8:30 PM  - 9:30 PM
सुरुती सम्बेग अनलाईन 9:45 PM  - 10:00 PM
नियमित प्रसारण बन्द लाईभ 10:00 PM  - 10:00 PM
Program Title Presenter Time
प्रसारणसुरु लाईभ 04:55 AM  - 05:00 AM
दैनीक भजन लाईभ 05:00 AM  - 05:30 AM
प्रभातवानी अनलाईन 05:30 AM  - 06:00 AM
सी.आई.एन समचार अनलाईन 06:00 AM  - 06:30 AM
बानीबहस अनलाईन 06:30 AM  - 07:00 AM
राष्ट्रीय गित लाईभ 07:00 AM  - 07:15 AM
बी.बी.सी समाचार अनलाईन 07:15 AM  - 07:30 AM
राष्ट्रीय गित लाईभ 07:30 AM  - 08:00 AM
ताजा खबर लाईभ 08:00 AM  - 08:15 AM
नयाँ दिन लाईभ 08:15 AM  - 09:00 AM
उज्यालो नेटवर्क न्युज अनलाईन 09:00 AM  - 09:15 AM
पप गित लाईभ 09:15 AM  - 10:00 AM
लोक चउतारी लाईभ 10:15 AM  - 11:00 AM
नेपाली फिल्म गित लाईभ 11:15 AM  - 12:00 PM
उज्यालो नाईनटीन नेटवर्क समचार अनलाईन 12:00 PM  - 12:15 PM
हिन्दी गित लाईभ 12:15 PM  - 1:00 PM
१६ संगित लाईभ 1:15 PM  - 2:00 PM
ताजा खबर लाईभ 2:00 PM  - 2:15 PM
आधुनीक गित लाईभ 2:15 PM  - 3:00 PM
उज्यालो समचार अनलाईन 3:00 PM  - 3:15 PM
लोक दोहोरी गित लाईभ 3:15 PM  - 4:00 PM
प्रशन संसार लाईभ 4:15 PM  - 5:00 PM
ताजा समाचार लाईभ 5:00 PM  - 5:15 PM
पप गित लाईभ 5:15 PM  - 6:00 PM
लोक दोहोरी गित लाईभ 6:15 PM  - 7:00 PM
नेपाली फिल्म गित लाईभ 7:00 PM  - 7:30 PM
सी.आई.एन समचार अनलाईन 7:30 PM  - 8:00 PM
उज्यालो नाईनटीन नेटवर्क समचार अनलाईन 8:00 PM  - 8:15 PM
नेपाली गित लाईभ 8:30 PM  - 8:45 PM
बिबिसी समाचार अनलाईन 8:45 PM  - 9:30 PM
गजल बिसेस कार्यक्रम बुलबुल अनलाईन 9:30 PM  - 10:00 PM
नियमित प्रसारण बन्द लाईभ 10:00 PM  - 10:00 PM
Program Title Presenter Time
प्रसारणसुरु लाईभ 04:55 AM  - 05:00 AM
दैनीक भजन लाईभ 05:00 AM  - 05:30 AM
प्रभातवानी अनलाईन 05:30 AM  - 06:00 AM
सी.आई.एन समचार अनलाईन 06:00 AM  - 06:30 AM
बानीबहस अनलाईन 06:30 AM  - 07:00 AM
राष्ट्रीय गित लाईभ 07:00 AM  - 07:15 AM
बी.बी.सी समाचार अनलाईन 07:15 AM  - 07:30 AM
राष्ट्रीय गित लाईभ 07:30 AM  - 08:00 AM
ताजा खबर लाईभ 08:00 AM  - 08:15 AM
नयाँ दिन लाईभ 08:15 AM  - 09:00 AM
उज्यालो नेटवर्क न्युज अनलाईन 09:00 AM  - 09:15 AM
पप गित लाईभ 09:15 AM  - 10:00 AM
लोक चउतारी लाईभ 10:15 AM  - 11:00 AM
नेपाली फिल्म गित लाईभ 11:15 AM  - 12:00 PM
उज्यालो नाईनटीन नेटवर्क समचार अनलाईन 12:00 PM  - 12:15 PM
हिन्दी गित लाईभ 12:15 PM  - 1:00 PM
१६ संगित लाईभ 1:15 PM  - 2:00 PM
ताजा खबर लाईभ 2:00 PM  - 2:15 PM
आधुनीक गित लाईभ 2:15 PM  - 3:00 PM
उज्यालो समचार अनलाईन 3:00 PM  - 3:15 PM
लोक दोहोरी गित लाईभ 3:15 PM  - 4:00 PM
मनक बात लाईभ 4:15 PM  - 5:00 PM
ताजा समाचार लाईभ 5:00 PM  - 5:15 PM
पप गित लाईभ 5:15 PM  - 6:00 PM
लोक दोहोरी गित लाईभ 6:15 PM  - 7:00 PM
नेपाली फिल्म गित लाईभ 7:00 PM  - 7:30 PM
सी.आई.एन समचार अनलाईन 7:30 PM  - 8:00 PM
उज्यालो नाईनटीन नेटवर्क समचार अनलाईन 8:00 PM  - 8:15 PM
नेपाली गित लाईभ 8:30 PM  - 8:45 PM
बिबिसी समाचार अनलाईन 8:45 PM  - 9:15 PM
मुक्तक मझेरी लाईभ 9:15 PM  - 10:00 PM
नियमित प्रसारण बन्द लाईभ 10:00 PM  - 10:00 PM
Program Title Presenter Time
प्रसारणसुरु लाईभ 04:55 AM  - 05:00 AM
दैनीक भजन लाईभ 05:00 AM  - 05:30 AM
प्रभातवानी अनलाईन 05:30 AM  - 06:00 AM
सी.आई.एन समचार अनलाईन 06:00 AM  - 06:30 AM
बानीबहस अनलाईन 06:30 AM  - 07:00 AM
राष्ट्रीय गित लाईभ 07:00 AM  - 07:15 AM
बी.बी.सी समाचार अनलाईन 07:15 AM  - 07:30 AM
राष्ट्रीय गित लाईभ 07:30 AM  - 08:00 AM
ताजा खबर लाईभ 08:00 AM  - 08:15 AM
नयाँ दिन लाईभ 08:15 AM  - 09:00 AM
उज्यालो नेटवर्क न्युज अनलाईन 09:00 AM  - 09:15 AM
पप गित लाईभ 09:15 AM  - 10:00 AM
लोक चउतारी लाईभ 10:15 AM  - 11:00 AM
नेपाली फिल्म गित लाईभ 11:15 AM  - 12:00 PM
उज्यालो नाईनटीन नेटवर्क समचार अनलाईन 12:00 PM  - 12:15 PM
हिन्दी गित लाईभ 12:15 PM  - 1:00 PM
१६ संगित लाईभ 1:15 PM  - 2:00 PM
ताजा खबर लाईभ 2:00 PM  - 2:15 PM
रोचक जानकारी लाईभ 2:15 PM  - 3:00 PM
उज्यालो समचार अनलाईन 3:00 PM  - 3:15 PM
लोक दोहोरी गित लाईभ 3:15 PM  - 4:00 PM
सदाबहार हिन्दी गित लाईभ 4:15 PM  - 5:00 PM
ताजा समाचार लाईभ 5:00 PM  - 5:15 PM
पप गित लाईभ 5:15 PM  - 6:00 PM
हल्का रमाईलो लाईभ 6:15 PM  - 7:00 PM
नेपाली फिल्म गित लाईभ 7:00 PM  - 7:30 PM
सी.आई.एन समचार अनलाईन 7:30 PM  - 8:00 PM
उज्यालो नाईनटीन नेटवर्क समचार अनलाईन 8:00 PM  - 8:15 PM
नेपाली गित लाईभ 8:30 PM  - 8:45 PM
बिबिसी समाचार अनलाईन 8:45 PM  - 9:15 PM
सुरुती सम्बेग अनलाईन 9:15 PM  - 10:00 PM
नियमित प्रसारण बन्द लाईभ 10:00 PM  - 10:00 PM
Program Title Presenter Time
प्रसारणसुरु लाईभ 04:55 AM  - 05:00 AM
दैनीक भजन लाईभ 05:00 AM  - 05:30 AM
प्रभातवानी अनलाईन 05:30 AM  - 06:00 AM
सी.आई.एन समचार अनलाईन 06:00 AM  - 06:30 AM
बानीबहस अनलाईन 06:30 AM  - 07:00 AM
राष्ट्रीय गित लाईभ 07:00 AM  - 07:15 AM
बी.बी.सी समाचार अनलाईन 07:15 AM  - 07:30 AM
राष्ट्रीय गित लाईभ 07:30 AM  - 08:00 AM
ताजा खबर लाईभ 08:00 AM  - 08:15 AM
नयाँ दिन लाईभ 08:15 AM  - 09:00 AM
उज्यालो नेटवर्क न्युज अनलाईन 09:00 AM  - 09:15 AM
पप गित लाईभ 09:15 AM  - 10:00 AM
लोक दोहोरी लाईभ 10:15 AM  - 11:00 AM
नेपाली फिल्म गित लाईभ 11:15 AM  - 12:00 PM
उज्यालो नाईनटीन नेटवर्क समचार अनलाईन 12:00 PM  - 12:15 PM
हिन्दी गित लाईभ 12:15 PM  - 1:00 PM
१६ संगित लाईभ 1:15 PM  - 2:00 PM
ताजा खबर लाईभ 2:00 PM  - 2:15 PM
आधुनीक गित लाईभ 2:15 PM  - 3:00 PM
उज्यालो समचार अनलाईन 3:00 PM  - 3:15 PM
भोजपुरी गित लाईभ 3:15 PM  - 4:00 PM
प्रतिभा प्रासटोटन लाईभ 4:15 PM  - 5:00 PM
ताजा समाचार लाईभ 5:00 PM  - 5:15 PM
पप गित लाईभ 5:15 PM  - 6:00 PM
उज्यालो नाईनटीन नेटवर्क समचार अनलाईन 6:00 PM  - 6:15 PM
लोक दोहोरी गित लाईभ 6:15 PM  - 7:00 PM
नाटक मीतीनी अनलाईन 7:00 PM  - 7:30 PM
सी.आई.एन समचार अनलाईन 7:30 PM  - 8:00 PM
उज्यालो नाईनटीन नेटवर्क समचार अनलाईन 8:00 PM  - 8:30 PM
नेपाली गित लाईभ 8:30 PM  - 8:45 PM
बिबिसी नेपाली सेवा अनलाईन 8:45 PM  - 9:15 PM
कार्यक्रम सदाबहार मेहफिल लाईभ 9:15 PM  - 10:00 PM
नियमित प्रसारण बन्द लाईभ 10:00 PM  - 10:00 PM